Административните наказания и борбата срещу тях

Навярно всеки човек поне веднъж в живота е получавал административна санкция, която счита за неправилна. Независимо дали от КАТ, НАП, общинска полиция или друга институция. Хората в България обаче не винаги познават добре правата си. Затова в повечето случаи просто махат с ръка и търпят наказанието. А всъщност с навременната и компетентна юридическа помощ санкцията лесно може да бъде отменена – законът предоставя не малко възможности за това. Всичко започва с установяването на административното нарушение. Органите и длъжностните лица, които могат да извършват такава дейност са определени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). На първо място Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) могат да съставят длъжностни лица, които са изрично посочени в съответните нормативни актове. Съставянето на АУАН слага началото на административнонаказателния процес. Още тук, на този предварителен етап от развитието на административнонаказателното производство, може да се реализира правото на защита. Лицето, посочено като нарушител, има право в самия акт да напише, че възразява или да даде обяснение за ситуацията. Впоследствие в 3-дневен срок от датата, на която е връчен АУАН, може да подаде мотивирани и обосновани възражения пред наказващия орган. В подобен случай, не е изключено изобщо да не се стигне до наказание. Дори и да пропуснете да възразите срещу акта, това не е проблем и няма да попречи да обжалвате глобата във втория етап от производството. Вторият етап от административнонаказателното производство, след констатирането на административното нарушение, е налагането на административни наказания, което става чрез наказателно постановление. С това наказателно постановление вече се налага глобата, която бихте платили, ако не го обжалвате. Органите, които могат да издават наказателни постановления са посочени в закона. Преписката се разглежда от този орган, в чийто район е извършено нарушението. Неспазването на тази териториална компетентност е съществено нарушение, което може да бъде основание за отмяна на наказателното постановление. Същото може да се случи и ако не са спазени някои от изискванията за форма и съдържание на постановлението, които са посочени в ЗАНН. Често се случва съдът да отмени наказателно постановление, заради формални неточности и нарушаване на правилата, допуснати при неговото издаване. След получаването на преписката наказващият орган е длъжен да провери съставения акт за установяване на административно нарушение и да прецени основателността на възраженията към него. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по преписката в едномесечен срок от получаването й. Образуваното производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Законът е категоричен, че за да се счита за редовно връчено наказателното постановление, това трябва да се случи срещу подпис на нарушителя. Предвидено е обаче и изключение, което позволява „неприсъствено“ връчване – ако нарушителят не е намерен на посочения от него адрес и новият му адрес е неизвестен, наказващият орган може да отбележи това върху постановлението, като то се счита за връчено от деня на отбелязването. Връчването на наказателното постановление предоставя нови права за защита на лицето, посочено като нарушител. Постановлението подлежи на обжалване пред съответния районен съд. Това може да се случи в 7-дневен срок от връчването му чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. В 7-дневен срок от получаването й наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд, в района на който е съответния районен съд. Решението на административния съд вече е окончателно. В случай че издаденото срещу Вас Наказателно постановление бъде отменено, не само, че няма да платите глобата, но с компетентна адвокатска защита административният орган, издал незаконосъобразния акт ще Ви плати разноските по обжалването, както и обезщетение, че Ви е изгубил времето и Ви е създал притеснения. 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *