Цени

§ Консултации, справки, изготвяне на документи: 

 • Правен съвет – цена 30 лв.   отговор на въпрос, който има правен характер;
 • Консултация – цена от 60 лв. до 140 лв. – Предоставяне на правно становище, което дава информация на клиента за възможните варианти за изход от проблема, съобразени с действащото законодателство и актуалната съдебна практика, както и предложение кой от посочените варианти е най-благоприятен за клиента според на професионалното мнение на адвоката. При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар, консултацията не се заплаща.
 • Получаване на книжа от съда и правен съвет – цена 90 лв. – Услугата включва: Първоначална среща и изготвяне на пълномощно; посещение на съответния съд и получаване на книжата вместо клиента; разясняване съдържанието на получените документи и предаването им на клиента.
 • Справка – цена от 30 лв. до 90 лв. – Справка в съда за заведени дела; справка за образувани изпълнителни дела; справка при ЧСИ по конкретно изпълнително дело; справка в Имотния регистър и др.
 • Изготвяне на писма, заявления до физически лица, фирми и организации – цена от 60 до 180 лв.
 • Изготвяне на заявления и жалби, до ЧСИ и до държавни и общински органи – цена от 60 до 240 лв.

§ Представителство пред частен съдебен изпълнител по изпълнително дело:

 • Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ и даване мнение по него – 90.00 лв.
 • Представителство по изпълнително дело – от 230 до 1200 лв. (съобразно материалния интерес на делото).

§ Семейни и наследствени дела, адвокатско съдействие по казуси с недвижими имоти:

 • Дело за развод по исков ред – цена от 600 до 1200 лева;
 • Дело за развод по взаимно съгласие – цена 500 лева без прехвърляне на имущество;
 • Дело за издръжка – цена от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;
 • Делба на недвижим имот – цена, съобразно данъчната оценка на имота, но не по-малко от 1400 лв.
 • Проучване на документи за собственост и правене на справки в Имотния регистър при покупка на недвижим имот – цена от 90 лв. до 140 лв.
 • Преглед на предварителен договор, предоставен от клиента – цена от 70 до 190 лв.
 • Съдействие при отказ от наследство – цена от 140 лв. до 300 лв.
 • Извършване на справки за имуществото, оставено в наследство от починало лице – цена от 180 до 490 лв.
 • Съдействие при изготвяне на завещание и при обявяване на завещание – цена от 240 лв. до 490 лв.

§ Граждански дела с определен материален интерес:

 • при интерес до 1000 лв. – цена 300 лв.
 • при интерес от 1000 лв. – цена 360 лв.
 • при интерес от 2000 лв. – цена 444 лв.
 • при интерес от 3000 лв. – цена 528 лв.
 • при интерес от 5000 лв. – цена 700 лв.
 • при интерес от 8000 лв. – цена 1000 лв.
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – цена 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – цена 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

Кантората не работи дела на резултативен хонорар.

Адвокатските възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на договор и пълномощно за оказване на правна помощ и съдействие.

Кантората предоставя възможност за заплащане на хонорара за дело на две или три вноски.

Кантората предлага безплатни услуги на основание чл. 38, ал. 2 от ЗАдв. 
Ако сте материално затруднен, но правата Ви са нарушени или засегнати и се нуждаете от правна защита и съдействие, свържете се с нас, за да разберете дали можем да Ви предоставим безплатна правна помощ.